Notificacions

L'article 41.1 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix el caràcter preferent de les notificacions per mitjans electrònics. En tot cas, es faran d'aquesta manera quan l'interessat/ada resulti obligat a rebre-les per aquesta via.

Per tant, per a aquells interessats/ades que no hi estan obligats, la notificació electrònica té caràcter voluntari. Les persones podran decidir i comunicar en qualsevol moment a l'Ajuntament que les notificacions successives es practiquin o deixin de practicar-se per mitjans electrònics.

D'acord amb l'artícle 43.1 de la mateixa norma, la notificació electrònica ha de ser practicada mitjançant compareixença a la seu electrònica, tant per a l'accés a les notificacions electròniques derivades d'aquells procediments als quals voluntàriament s'hagi decidit subscriure's, com per a aquells en els quals la notificació electrònica sigui obligatòria.

En el cas dels usuaris/àries obligats per l'article 14.2 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, aquest serà el mitjà de notificació emprat, a causa de l'obligació de relacionar-se per mitjans electrònics amb les administracions públiques.

Aquest servei compleix amb les màximes garanties de confidencialitat, autenticitat i privadesa, amb la finalitat de garantir la identitat de les persones i la seguretat de les comunicacions.

Bústia de notificacions per a notificacions d'accés voluntari (Seu electrònica)

Bústia de notificacions per a notificacions a persones amb consentiment i obligades legalment (eNotum)