Catàleg de dades i documents interoperables

La llei 39/2015 de Procediment administratiu comú, en el seu article 28, reconeix el dret dels ciutadans, empreses i entitats ciutadanes a relacionar-se amb les Administracions Públiques per mitjans electrònics i a no presentar dades o documents que estiguin en poder de les mateixes, alhora d’acreditar qualsevol requisit per gaudir d’un determinat servei. Aquest dret està condicionat a la prestació, si s'escau, del consentiment de la persona interessada a l'entitat que requereixi aquestes dades i documents, d'acord amb el que preveu la normativa de protecció de dades.D’altra banda, l’article 27.3 de l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica de l’Ajuntament de Tarragona preveu que l'Ajuntament promourà l'establiment de convenis amb les entitats públiques o privades tant emissores com receptores de certificats o documents administratius, per tal de simplificar l'obtenció, la transmissió i, si escau, la convalidació de documents o certificats electrònics per transmissions de dades.L’article 10.1.b) de la Llei 29/2010, de 3 d’agost, d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, obliga a la difusió per mitjans electrònics de "Catàleg de Dades i Documents interoperables que són en poder de les Administracions Públiques", aquest catàleg haurà d’estar disponible a la Seu electrònica municipal.El Catàleg de dades i documents interoperables és la relació actualitzada de dades i documents que estan en poder de l’Ajuntament de Tarragona i/o d’altres administracions públiques i que es poden obtenir per mitjans electrònics, a l’efecte de fer efectiu el dret dels ciutadans i ciutadanes a no aportar-los en un procediment concret.  • Dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).
  • Dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).
  • RELIC, Registre (voluntari) de licitadors de Catalunya.
  • Per la classificació, poders i altres requisits per presentar-se a licitacions.
  • ROLECE. Registre (voluntari) de licitadors de l'Estat.
  • Per la classificació, poders i altres requisits per presentar-se a licitacions.
  • Dades de la Direcció General de Tràfic (DGT).
  • Dades de l’empadronament.