Codis d'identificació DIR3

Perquè la factura electrònica arribi al seu destinatari, és obligatori identificar l'oficina comptable, l'òrgan gestor i la unitat tramitadora, d'acord amb l'Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques.

Amb la finalitat de lliurar la factura a les unitats competents per a la seva tramitació, els codis DIR3 de l'Ajuntament de Molins de Rei són els que es detallen a continuació:

  • Òrgan gestor: L01081234
  • Oficina comptable: L01081234

Pot consultar el codi per negociat, departament o centre fent click aquí.

Si voleu més informació sobre les factures electròniques, podeu dirigir-vos al següent enllaç: https://molinsderei.cat/factura-electronica/