Els meus drets

Coneixes els teus drets quan et relaciones amb l'administració pública? Sovint la ciutadania desconeix les obligacions de l'administració en la relació vers aquesta, especialment en l'àmbit digital.

Es poden resumir en els següents principis:

 1. Consulta o sol·licita qualsevol informació pública rellevant (d’acord a la llei de transparència).
 2. On i quan vulguis!
 3. Deixa constància
 4. Cara a cara o a distància
 5. La informació, a mà
 6. Informació, la justa
 7. Sempre al dia
 8. Les teves dades, segures

1. Tota la informació al teu abast

Consulta o sol·licita qualsevol informació pública rellevant (d’acord a la llei de transparència).

 • Accedir a la informació pública, arxius i registres, d'acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la resta de l'ordenament jurídic.
 • El dret d'informació, el dret d'accés a les dades tractades, el dret de rectificació de dades, el dret de supressió, el dret de limitació del tractament, el dret a la portabilitat, el dret d'oposició i el dret de la no inclusió en tractaments automatitzats.
 • Sol·licitar, en qualsevol moment, l’expedició de còpies autèntiques dels documents públics administratius que les administracions públiques hagin emès vàlidament.
 • Obtenir informació i orientació sobre els requisits jurídics o tècnics que les disposicions vigents imposin als projectes, actuacions o sol·licituds que es proposin dur a terme.
 • Conèixer a través dels portals de transparència, els plans normatius anuals aprovat per cada administració pública, que contingui les iniciatives legals o reglamentàries que s’hagin d’elevar per a la seva aprovació l’any següent.
 • Conèixer a través del directori geogràfic publicat a la seu electrònica de l’administració pública, l’oficina d’assistència en matèria de registres més propera al seu domicili.

2. On, quan i amb qui vulguis!

Pots fer tots els tràmits electrònicament en qualsevol lloc i moment.

 • Utilitzar les llengües oficials en el territori de la seva comunitat autònoma.
 • Ser tractats amb respecte i deferència per les autoritats i empleats públics, que hauran de facilitar-los l'exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions.
 • Obtenir i utilitzar els mitjans d'identificació i signatura electrònica admesos.
 • Actuar per mitjà de representant i considerar acreditada la representació efectuada mitjançant apoderament «apud acta» efectuat per compareixença personal o compareixença electrònica a la seu electrònica corresponent, o a través de la seva inscripció al registre electrònic d’apoderaments de l’Administració pública competent.
 • Formular al·legacions, utilitzar els mitjans de defensa admesos per l’ordenament jurídic, i a aportar documents en qualsevol fase del procediment anterior al tràmit d’audiència, que han de ser tinguts en compte per l’òrgan competent en redactar la proposta de resolució.
 • Actuar assistits d’un assessor quan ho considerin convenient en defensa dels seus interessos.

3. Deixa constància

Obtén un rebut electrònic de les teves sol·licituds com a comprovant i verifica’n els responsables.

 • Accedir i obtenir una còpia dels documents continguts en els procediments en què tingueu la condició d’interessats i a accedir i obtenir còpies en el punt d’accés general electrònic de l’Administració competent o en les seus electròniques que corresponguin.
 • Identificar les autoritats i el personal al servei de les administracions públiques sota la responsabilitat de les quals es tramitin els procediments.
 • Conèixer els codis d'identificació dels òrgans, centres o unitats administratives.
 • Verificar a través de la seu electrònica de l’Administració pública els documents emesos amb un codi segur de verificació.

4. Cara a cara o a distància

Tria el canal de relació per a cada tràmit: presencial o telemàtic.

 • Comunicar-se amb les administracions públiques a través d'un punt d'accés general electrònic de l'Administració.
 • Ser assistits en l'ús de mitjans electrònics en les seves relacions amb les administracions públiques.
 • Escollir i modificar en tot moment per part de les persones físiques no obligades a la relació electrònica amb l’administració, si es comuniquen amb les administracions públiques per exercir els seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no.
 • Complir les obligacions de pagament a través dels mitjans electrònics previstos per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques.
 • Presentar documents dirigits a les Administracions públiques.

5. La informació, a mà

Rep les notificacions per mitjans electrònics, si així ho prefereixes.

 • Accedir a les notificacions en format electrònic a través de la seu electrònica o a l’adreça electrònica habilitada única.
 • Ser notificats dels fets que se’ls imputin, de les infraccions que aquests fets puguin constituir i de les sancions que, si s’escau, se’ls puguin imposar, així com de la identitat de l’instructor, de l’autoritat competent per imposar la sanció i de la norma que atribueixi aquesta competència.

6. Informació, la justa

No has d'aportar dades i documents que ja té l’Administració.

 • Que se li retornin, amb caràcter general, els documents originals presentats de manera presencial davant les administracions públiques, un cop digitalitzats per l’oficina d’assistència en matèria de registres en què s’hagin presentat per a la seva incorporació a l’expedient administratiu electrònic.
 • No presentar documents originals llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari. En aquest últim cas, teniu dret a obtenir còpia autenticada del document original presentat.
 • No presentar dades i documents no exigits per les normes aplicables al procediment, que ja estiguin en poder de les administracions públiques o que hagin estat elaborats per aquestes.

7. Sempre al dia

Coneix l’estat de tramitació dels teus expedients per mitjans electrònics.

 • Conèixer en qualsevol moment: l’estat de la tramitació dels procediments en què tingueu la condició d’interessats; el sentit del silenci administratiu, en cas que l’Administració no dicti ni notifiqui una resolució expressa dins el termini; l’òrgan competent per a la seva instrucció, si s’escau, i la resolució; i els actes de tràmit dictats.

8. Les teves dades, segures

Sàpigues de quines dades teves disposa l’Administració i l’ús que en fa, amb l’opció de demanar rectificar-les, limitar-ne el tractament o, fins i tot, suprimir-les (dret a l’oblit).

 • La protecció de dades de caràcter personal, i en particular a la seguretat i confidencialitat de les dades que figurin en els fitxers, sistemes i aplicacions de les Administracions Públiques.
 • El dret d'informació, el dret d'accés a les dades tractades, el dret de rectificació de dades, el dret de supressió, el dret de limitació del tractament, el dret a la portabilitat, el dret d'oposició i el dret de la no inclusió en tractaments automatitzats.